اکر سد طالفان منبع آب تهران هست  پس جرا از آلودگی آب جلوگیری نمی شود

گذارشی از طبعیت طالقان

ساخت و ساز بی رویه در مناطقی مثل کلاردشت و

 يخچال های  طبيعي  طالقان 

 

‌‏

و‏ گوران‌‏ گذرگاههاي‌‏ در‏ طبيعت‌‏ ديدني‌هاي‌‏ از‏ مجموعه‌اي‌‏
گليرد‏
پيرامون‌‏ تازه‌اي‌‏ تحقيقي‌‏ گزارش‌‏ در‏:شهرستانها‏ گروه‌‏
اين‌‏ گلگشت‌هاي‌‏ با‏ را‏ شما‏ طالقان‌ ، ‏ طبيعي‌‏ عمده‌‏ ويژگي‌هاي‌‏
كوشش‌‏ با‏ گزارش‌‏ اين‌‏.مي‌كنيم‌‏ آشنا‏ ديدني‌‏ و‏ زيبا‏ منطقه‌‏
.
است‌‏ شده‌‏ ديده‌‏ تدارك‌‏ صادقيان‌‏ فريبرز‏
تعادلي‌‏ و‏ زيبايي‌‏ طالقان‌‏ قله‌هاي‌‏ و‏ ارتفاعات‌‏ به‌‏ آنچه‌‏
مزارع‌‏ وجود‏ مي‌دهد‏ جان‌افزا‏ و‏ دلچسب‏ ظرافتي‌‏ و‏ درخور‏
تفرجگاه‌هاي‌‏ و‏ مفرح‌‏ و‏ طراوت‌‏ با‏ گلگشت‌هاي‌‏ و‏ پرگل‌‏ و‏ سرسبز‏
.
است‌‏ دامنه‌اي‌‏
از‏ يكي‌‏ طالقان‌‏ كوه‌هاي‌‏ دامنه‌هاي‌‏ زيبايي‌‏ و‏ گوناگوني‌‏
;
كوه‌ها‏ بين‌‏ فاصله‌‏ در‏.است‌‏ منطقه‌‏ اين‌‏ كم‌نظير‏ ويژگي‌هاي‌‏
وجود‏ هموار‏ "نسبتا‏ گلگشت‌هاي‌‏ و‏ مزارع‌‏ و‏ متعدد‏ روستاهاي‌‏
چندگانه‌اي‌‏ جلوه‌هاي‌‏ از‏ طبيعي‌‏ لحاظ‏ به‌‏ را‏ طالقان‌‏ كه‌‏ دارد‏
.
مي‌سازد‏ بهره‌مند‏ كوه‌‏ و‏ دشت‌‏ توامان‌‏ زيبايي‌هاي‌‏ از‏
بلكه‌‏ نيست‌‏ گردشگران‌‏ و‏ كوهنوردان‌‏ عزيمتگاه‌‏ تنها‏ طالقان‌‏
بخصوص‌‏ ويژگي‌‏ اين‌‏.خانواده‌هااست‌‏ معتدل‌براي‌‏ تفرجگاهي‌‏
جلب‏ را‏ مسافران‌‏ از‏ بسياري‌‏ علاقه‌‏ و‏ توجه‌‏ اخير‏ ساليان‌‏ در‏
و‏ تهران‌‏ به‌‏ طالقان‌‏ نزديكي‌‏ به‌‏ توجه‌‏ با‏.است‌‏ نموده‌‏
براي‌‏ روزه‌‏ يك‌‏ برنامه‌‏ اجراي‌‏ شهري‌ ، ‏ جمعيت‌‏ اصلي‌‏ كانون‌هاي‌‏
هزينه‌‏ و‏ است‌‏ امكان‌پذير‏ طالقان‌‏ گلگشت‌هاي‌‏ از‏ بهره‌مندي‌‏
مي‌توان‌‏ طالقان‌‏ گلگشت‌هاي‌‏ معروف‌ترين‌‏ از‏.ندارد‏ چنداني‌‏
"
دوروان‌‏" مزرعه‌‏ به‌‏ "حسنجون‌‏" روستاي‌‏ پياده‌روي‌‏ مسير‏ به‌‏
وجود‏ زيبا‏ بسيار‏ مسير‏ اين‌‏ ويژگي‌‏ بارزترين‌‏.كرد‏ اشاره‌‏
.
است‌‏ مسير‏ طول‌‏ تمامي‌‏ در‏ آن‌‏ جويبار‏ حاشيه‌‏ در‏ گردو‏ درختان‌‏
روستاي‌‏ پياده‌روي‌‏ مسير‏:از‏ عبارتند‏ معروف‌‏ گلگشت‌هاي‌‏ ديگر‏
شمار‏ به‌‏ دره‌ها‏ پردرخت‌ترين‌‏ از‏ كه‌‏ "اورازان‌‏" به‌‏ "گوران‌‏"
به‌‏ "خچيره‌‏" پياده‌روي‌‏ مسير‏ ;"گرمدردهدر‏" گلگشت‌‏.مي‌آيد‏
گلگشت‌‏ نيز‏ و‏ قلعه‌‏ دختر‏ به‌‏ "ده‌‏ كته‌‏" گلگشت‌‏ ;چشمه‌‏ هفت‌‏
روستاي‌‏ به‌‏ نوردي‌‏ جنگل‌‏ و‏ عالي‌سر‏ به‌‏ شهراسهر‏ روستاي‌‏
.
اسفاران‌‏
غارها‏ و‏ گرم‌‏ آب‏ چشمه‌هاي‌‏               


جريان‌‏ و‏ جوشش‌‏ براي‌‏ مساعدي‌‏ شرايط‏ طالقان‌‏ در‏ ارتفاعات‌‏ وجود‏
اين‌‏ مشهورترين‌‏.است‌‏ كرده‌‏ مهيا‏ گرم‌‏ آب‏ چشمه‌هاي‌‏ يافتن‌‏
:
از‏ غارهاعبارتند‏ و‏ چشمه‌ها‏


كه‌‏ طالقان‌‏ بالا‏ در‏ "گراب‏" روستاي‌‏ شمال‌‏ در‏ گرم‌‏ آب‏ چشمه‌‏ -
.
است‌‏ مفيد‏ پوستي‌‏ امراض‌‏ درمان‌‏ براي‌‏


بالا‏ در‏ "دهدر" روستاي‌‏ شمال‌‏ در‏ "گندآب‏" گرم‌‏ آب‏ چشمه‌‏ -
.
دارد‏ قرار‏ چال‌‏ ماسه‌‏ قله‌‏ جنوب‏ در‏ كه‌‏ طالقان‌‏


."هرنج‌‏" روستاي‌‏ شمال‌‏ گرم‌‏ آب‏ چشمه‌‏ -

 
.
است‌‏ واقع‌‏ طالقان‌‏ "بزج‌‏" روستاي‌‏ در‏ غار‏ اين‌‏:"بزج‌‏" غار‏ -
.
است‌‏ مي‌شده‌‏ استفاده‌‏ پناهگاه‌‏ عنوان‌‏ به‌‏ آن‌‏ از‏ گذشته‌‏ در‏
همچنين‌‏ و‏ ديده‌باني‌‏ و‏ دروازه‌‏ محل‌‏ و‏ دستي‌‏ كارهاي‌‏ از‏ آثاري‌‏
.
است‌‏ متر‏ غار 25‏ اين‌‏ طول‌‏مي‌شود‏ مشاهده‌‏ آن‌‏ در‏ نشيمن‌گاه‌‏


سوهان‌‏ قريه‌‏ نزديكي‌‏ در‏ نام‌‏ همين‌‏ به‌‏ كوهي‌‏ در‏ كله‌سنگ‌‏ غار‏ -
پس‌‏.است‌‏ تنگ‌‏ بسيار‏ غار‏ دهانه‌‏.است‌‏ شده‌‏ واقع‌‏ آرتون‌‏ قريه‌‏ و‏
نمودار‏ متر‏ عمق‌ 4‏ به‌‏ چاهي‌‏ دهانه‌‏ غار ، ‏ در‏ پيشروي‌‏ از‏
در‏ و‏ رفت‌‏ پايين‌‏ آن‌‏ از‏ طناب‏ كمك‌‏ به‌‏ بايستي‌‏ كه‌‏ مي‌گردد‏
اسكلت‌‏ زيادي‌‏ تعداد‏ كه‌‏ مي‌شود‏ ديده‌‏ بزرگي‌‏ محوطه‌‏ آنجا‏
آبهاي‌‏ منابع‌‏ غار‏ اين‌‏ درون‌‏است‌‏ شده‌‏ انباشته‌‏ هم‌‏ روي‌‏ انسان‌‏
غار‏ درون‌‏ دستي‌‏ چينهاي‌‏ سنگ‌‏ از‏ و‏ مي‌شود‏ ديده‌‏ زيرزميني‌‏
غار‏ اين‌‏ درون‌‏ زيادي‌‏ عده‌‏ "سابقا‏ كه‌‏ مي‌شود‏ استنباط‏
.
مي‌زيسته‌اند‏
كه‌‏ دارد‏ قرار‏ "ناريان‌‏" روستاي‌‏ شمال‌‏ در‏ مرغ‌بند‏ غار‏ -
.
است‌‏ شده‌‏ توجه‌‏ بدان‌‏ كمتر‏


نام‌‏ همين‌‏ به‌‏ مزرعه‌اي‌‏ در‏ واقع‌‏ "زر‏ خلي‌‏" باستاني‌‏ دخمه‌‏ -
.
است‌‏ نشيمن‌‏ محل‌‏ و‏ اتاقها‏ داراي‌‏ كه‌‏ "وركش‌‏" روستاي‌‏ در‏


يوسف‌ ، ‏ امامزاده‌‏ جوار‏ در‏ بادامستان‌‏ باستاني‌‏ دخمه‌‏ -
ده‌‏ حدود‏ دخمه‌‏ اين‌‏ است‌‏ گرفته‌‏ قرار‏ "وشته‌‏" روستاي‌‏ روبه‌روي‌‏
.
دارد‏ اتاق‌‏


و‏ كوهستاني‌‏ منطقه‌‏ اين‌‏ زياد‏ "نسبتا‏ بارندگي‌‏ ميزان‌‏
منشاء‏ آن‌‏ دائمي‌‏ و‏ فصلي‌‏ رودخانه‌هاي‌‏ و‏ فراوان‌‏ چشمه‌ساران‌‏
جلوه‌ها‏ ديگر‏ از‏ اين‌‏ و‏ است‌‏ زيادي‌‏ آبشارهاي‌‏ پيدايش‌‏ و‏ وجود‏
و‏ فصلي‌‏ متعدد‏ آبشارهاي‌‏.است‌‏ طالقان‌‏ طبيعي‌‏ زيبايي‌هاي‌‏ و‏
چشم‌ها‏ ارتفاعات‌‏ دامنه‌‏ و‏ سينه‌كوه‌ها‏ و‏ انحنا‏ در‏ دائمي‌‏
:
از‏ عبارتند‏ آبشارها‏ اين‌‏ مشهورترين‌‏ جمله‌‏ از‏.مي‌نوازد‏ را‏

"
بزج‌‏" روستاي‌‏ جنوب‏ در‏ "شلبن‌‏" آبشار‏ -
روستايي‌‏ در‏ آسكان‌‏ آبشار‏ و‏ دربند‏ جزينان‌‏ در‏ "ترنو‏" آبشار‏
به‌‏ كوهي‌‏ و‏ مزرعه‌‏ جوار‏ در‏ آب‏ سفيد‏ آبشار‏ نام‌ ، ‏ همين‌‏ به‌‏
.
است‌‏ واقع‌‏ البرز‏ شاه‌‏ قله‌‏ غرب‏ در‏ كه‌‏ نام‌‏ همين‌‏
خود‏ به‌‏ زيبايي‌‏ از‏ خاصي‌‏ جلوه‌‏ زمستان‌ ، ‏ فصل‌‏ در‏ آبشارها‏ اين‌‏
اعجاب‏ كه‌‏ مي‌دهند‏ تشكيل‌‏ يخ‌‏ قنديلهاي‌‏ حدي‌‏ به‌‏ و‏ مي‌گيرند‏
.
برمي‌انگيزند‏ را‏ بيننده‌‏
طبيعي‌‏ عمده‌‏ ويژگيهاي‌‏ مختصر‏ توصيف‌‏ و‏ شرح‌‏ به‌‏ توجه‌‏ با‏
و‏ سرسبز‏ منطقه‌‏ اين‌‏ راستي‌‏ به‌‏ كه‌‏ درمي‌يابيم‌‏ طالقان‌‏
كشورمان‌‏ ستبر‏ سينه‌‏ بر‏ سبز‏ نگيني‌‏ همچون‌‏ كه‌‏ پرجاذبه‌‏
اجراي‌‏ و‏ سرمايه‌گذاري‌‏ براي‌‏ فراوان‌‏ ظرفيت‌هاي‌‏ مي‌درخشد ، ‏
.
دارد‏ گردشگري‌‏ طرح‌هاي‌

11 January 1999 آHamshari  دي‌ 1377 ، ‏‎ دوشنبه‌ 21

ساخت و ساز بی رویه در مناطقی مثل کلاردشت و

در‏‎ بي‌رويه‌‏‎ ساخت‌وساز‏‎ پيامدهاي‌پرخسارت‌‏‎
را‏‎ مشابه‌‏‎ ومناطق‌‏‎ دماوند‏‎ لواسانات‌‏‎ كلاردشت‌ ، ‏‎
شهرهاي‌آلوده‌آينده‌‏‎ روستاشهرها‏‎ بگيريم‌‏‎ جدي‌‏‎
 

 

در‏‎ زيست‌محيطي‌ ، ‏‎ ملاحظات‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎ واقامتگاه‌‏‎ هتل‌‏‎ احداث‌‏‎
حكم‌‏‎ كه‌‏‎ ويلا‏‎ ساختن‌‏‎ از‏‎ را‏‎ افراد‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ ييلاقي‌‏‎ مناطق‌‏‎
از‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ بي‌نياز‏‎ دارد ، ‏‎ را‏‎ سرمايه‌‏‎ يك‌‏‎ گذاشتن‌‏‎ راكد‏‎
و‏‎ آب‏‎ و‏‎ آن‌‏‎ روزافزون‌‏‎ آلودگي‌‏‎ و‏‎ حاصلخيز‏‎ زمين‌هاي‌‏‎ نابودي‌‏‎
مي‌نمايد‏‎ جلوگيري‌‏‎ خاك‌‏‎
بي‌رويه‌‏‎ ساز‏‎ و‏‎ ساخت‌‏‎ بي‌وقفه‌‏‎ روند‏‎ اخير ، شاهد‏‎ سال‌‏‎ ده‌‏‎ در‏‎
همچون‌‏‎ مناطقي‌‏‎ در‏‎ حاصلخيز‏‎ اراضي‌‏‎ كشاورزي‌‏‎ زمين‌هاي‌‏‎ در‏‎
مناطق‌‏‎ و‏‎ بوده‌ايم‌‏‎ دماوند‏‎ و‏‎ جاجرود‏‎ لواسانات‌ ، ‏‎ كلاردشت‌ ، ‏‎
زيان‌‏‎ با‏‎ مخرب‏‎ روند‏‎ اين‌‏‎ خطر‏‎ در‏‎ نيز‏‎ طالقان‌‏‎ مثل‌‏‎ ديگري‌‏‎
و‏‎ برنامه‌‏‎ هنوز‏‎ متاسفانه‌‏‎.‎دارند‏‎ قرار‏‎ سنگين‌‏‎ بسيار‏‎ اقتصادي‌‏‎
و‏‎ جنگلها‏‎ خاك‌ ، ‏‎ آب ، ‏‎ منابع‌‏‎ حفظ‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ جامعي‌‏‎ نظامنامه‌‏‎
كه‌‏‎ گونه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ نداريم‌‏‎ پايدار‏‎ توسعه‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎ مراتع‌‏‎
استفاده‌‏‎ نحوه‌‏‎ بر‏‎ ناظر‏‎ كشور‏‎ جغرافيايي‌‏‎ بخش‌هاي‌‏‎ كوچكترين‌‏‎
هتل‌ ، ‏‎ نبود‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎.‎است‌‏‎ ساز‏‎ و‏‎ ساخت‌‏‎ براي‌‏‎ اراضي‌‏‎ از‏‎
و‏‎ ييلاقي‌‏‎ مناطق‌‏‎ در‏‎ خارجي‌‏‎ و‏‎ داخلي‌‏‎ سياحان‌‏‎ براي‌‏‎ اقامتگاه‌‏‎
دماوند‏‎ و‏‎ طالقان‌‏‎ لواسانات‌ ، ‏‎ كلاردشت‌ ، ‏‎ مثل‌‏‎ هوا‏‎ و‏‎ آب‏‎ خوش‌‏‎
معروف‌‏‎ قول‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مرفه‌الحال‌‏‎ افراد‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ موجب‏‎
اين‌‏‎ حاصلخيز‏‎ زمين‌هاي‌‏‎ سرعت‌‏‎ به‌‏‎ مي‌رسد‏‎ دهانشان‌‏‎ به‌‏‎ دستشان‌‏‎
وراث‌‏‎ و‏‎ آنان‌‏‎ بومي‌‏‎ صاحبان‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ نياز‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مناطق‌‏‎
نظر‏‎ در‏‎ بدون‌‏‎ زمين‌ها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ خريداري‌‏‎ بخس‌‏‎ ثمن‌‏‎ به‌‏‎
ساز‏‎ و‏‎ ساخت‌‏‎ زيست‌محيطي‌ ، به‌‏‎ و‏‎ اقليمي‌‏‎ ضوابط‏‎ گرفتن‌‏‎
سال‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مجموع‌‏‎ در‏‎ شايد‏‎ افراد ، ‏‎ قبيل‌‏‎ اين‌‏‎.‎بپردازند‏‎
بناها‏‎ قبيل‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ به‌‏‎ قادر‏‎ تناوب‏‎ به‌‏‎ ماه‌‏‎ يك‌‏‎ تنها‏‎
سرمايه‌‏‎ اين‌‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎ سال‌‏‎ ايام‌‏‎ باقي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ باشند‏‎ ويلاها‏‎ و‏‎
كاري‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ استفاده‌زمين‌گير‏‎ بدون‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ بلوكه‌‏‎
شتابآلود‏‎ ساز‏‎ و‏‎ ساخت‌‏‎ قبيل‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ روي‌آوري‌‏‎ علت‌‏‎ !نمي‌آيد‏‎
به‌‏‎ نفت‌‏‎ شدن‌‏‎ تمام‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ و‏‎ آينده‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ مناطقي‌‏‎ در‏‎
باشند‏‎ كشور‏‎ درآمد‏‎ منبع‌‏‎ توريسم‌‏‎ جاذب‏‎ اكوسيستم‌هاي‌‏‎ عنوان‌‏‎
براي‌‏‎ مناسب‏‎ هتل‌هاي‌‏‎ و‏‎ اقامتگاه‌‏‎ نبود‏‎ در‏‎ بايد‏‎ را‏‎
در‏‎ اكنون‌‏‎.‎كرد‏‎ جست‌وجو‏‎ گردي‌‏‎ طبيعت‌‏‎ به‌‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎
شده‌‏‎ ويلا‏‎ به‌‏‎ تبديل‌‏‎ حاصلخيز‏‎ زمين‌هاي‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ كلاردشت‌‏‎
خرج‌‏‎ تومان‌‏‎ ميليون‌ها‏‎ ويلاها‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎ ساخت‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎
ماه‌‏‎ يك‌‏‎ حداكثر‏‎ و‏‎ تنها‏‎ ويلاها‏‎ صاحبان‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎
سال‌ ، ‏‎ ايام‌‏‎ باقي‌‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ استفاده‌‏‎ ويلاها‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ سال‌‏‎ در‏‎
و‏‎ اقتصاد‏‎ براي‌‏‎ مملكت‌‏‎ در‏‎ مي‌توانست‌‏‎ كه‌‏‎ هنگفت‌‏‎ سرمايه‌‏‎ اين‌‏‎
.مي‌ماند‏‎ راكد‏‎ بازدهي‌‏‎ بدون‌‏‎ باشد‏‎ كارساز‏‎ اشتغال‌‏‎
زمين‌‏‎ است‌ ، ‏‎ آب‏‎ كم‌‏‎ شدت‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ بياباني‌‏‎ نيمه‌‏‎ كه‌‏‎ مملكتي‌‏‎ در‏‎
و‏‎ گيلان‌‏‎ استان‌هاي‌‏‎ در‏‎ وقت‌‏‎ آن‌‏‎.دارد‏‎ را‏‎ كيميا‏‎ حكم‌‏‎ حاصلخيز‏‎
سرعتي‌‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ اطراف‌‏‎ ييلاقي‌‏‎ مناطق‌‏‎ و‏‎ مازندران‌‏‎
حاصلخيز‏‎ استعداد‏‎ با‏‎ زمين‌هاي‌‏‎ تبديل‌‏‎ شاهد‏‎ حيرت‌انگيز‏‎
كشوري‌ ، ‏‎ كمتر‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌باشيم‌‏‎ انبوه‌سازي‌‏‎ يا‏‎ ويلا‏‎ به‌‏‎ كشاورزي‌‏‎
در‏‎.‎مي‌دارند‏‎ روا‏‎ بي‌توجهي‌‏‎ ملي‌‏‎ سرمايه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ اينگونه‌‏‎
ارزي‌‏‎ درآمدهاي‌‏‎ از‏‎ عظيمي‌‏‎ سهم‌‏‎ كه‌‏‎ يونان‌‏‎ و‏‎ اسپانيا‏‎ فرانسه‌ ، ‏‎
بر‏‎ علاوه‌‏‎ مي‌باشند ، ‏‎ دارا‏‎ را‏‎ جهانگردي‌‏‎ و‏‎ توريسم‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎
و‏‎ روستايي‌‏‎ و‏‎ توريستي‌‏‎ مناطق‌‏‎ در‏‎ مجهز‏‎ اقامتگاههاي‌‏‎ و‏‎ هتل‌ها‏‎
جهانگردان‌‏‎ پذيراي‌‏‎ خانه‌ها‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ كوهستاني‌ ، ‏‎ حتي‌‏‎
.مي‌شود‏‎ شاياني‌‏‎ كمك‌‏‎ ملي‌‏‎ اقتصاد‏‎ به‌‏‎ طريق‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ و‏‎ مي‌باشند‏‎
همچنين‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ اطراف‌‏‎ ييلاقات‌‏‎ در‏‎ امكانات‌‏‎ اين‌‏‎ نبود‏‎
سازمان‌هاي‌‏‎ توسط‏‎ موثر‏‎ نظارت‌‏‎ نبود‏‎ كلاردشت‌ ، ‏‎ مثل‌‏‎ مناطقي‌‏‎
اراضي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ سبب‏‎ مناطق‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ساز‏‎ و‏‎ ساخت‌‏‎ بر‏‎ مسئول‌‏‎
گسترده‌‏‎ دلالي‌‏‎ شبكه‌هاي‌‏‎ در‏‎ داير‏‎ زمين‌هاي‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ كشت‌‏‎ قابل‌‏‎
و‏‎ منطقه‌‏‎ اقليمي‌‏‎ وضعيت‌‏‎ به‌‏‎ بي‌توجه‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ فروش‌‏‎ و‏‎ خريد‏‎
.گردد‏‎ ويلا‏‎ به‌‏‎ تبديل‌‏‎ زيست‌محيطي‌‏‎ ملاحظات‌‏‎ و‏‎ آب‏‎ رگه‌هاي‌‏‎
اقليمي‌‏‎ ويژگي‌هاي‌‏‎ داشتن‌‏‎ مستلزم‌‏‎ مناطق‌‏‎ اين‌‏‎ بودن‌‏‎ ييلاقي‌‏‎
نابودي‌‏‎ و‏‎ بي‌رويه‌‏‎ ساز‏‎ و‏‎ ساخت‌‏‎ براثر‏‎ متاسفانه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ خاص‌‏‎
در‏‎ و‏‎ مي‌رود‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ خاك‌‏‎ و‏‎ آب‏‎ آلودگي‌‏‎ و‏‎ باغ‌ها‏‎ و‏‎ زمين‌ها‏‎
لواسانات‌‏‎.‎ماند‏‎ نخواهد‏‎ اثري‌‏‎ ويژگي‌ها‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ نزديك‌‏‎ آينده‌‏‎
.بي‌توجهي‌هاست‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ غم‌انگيز‏‎ نمونه‌‏‎ تهران‌‏‎ همسايگي‌‏‎ در‏‎
است‌ ، ‏‎ رسيده‌‏‎ ممكن‌‏‎ حداقل‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ آب‏‎ كه‌‏‎ لتيان‌‏‎ سد‏‎ درياچه‌‏‎ سواحل‌‏‎
و‏‎ شتابان‌‏‎ هجوم‌‏‎ پيامد ، ‏‎ كمترين‌‏‎ اين‌‏‎.است‌‏‎ زباله‌‏‎ از‏‎ انباشته‌‏‎
همگان‌‏‎ متوجه‌‏‎ آن‌‏‎ زيان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ نظارت‌‏‎ فقدان‌‏‎ و‏‎ بي‌رويه‌‏‎ توسعه‌‏‎
مخالف‌‏‎ نه‌‏‎ مملكت‌‏‎ آينده‌‏‎ و‏‎ محيطزيست‌‏‎ دلسوزان‌‏‎ ما‏‎.‎مي‌شود‏‎
باوريم‌‏‎ براين‌‏‎ بلكه‌‏‎..توسعه‌‏‎ مخالف‌‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ هستيم‌‏‎ ويلاسازي‌‏‎
اكوسيستم‌هاي‌‏‎ داراي‌‏‎ كه‌‏‎ مناطقي‌‏‎ در‏‎ جديد‏‎ سازهاي‌‏‎ و‏‎ ساخت‌‏‎ كه‌‏‎
بايد‏‎ مي‌دهند‏‎ تشكيل‌‏‎ را‏‎ آب‏‎ منابع‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ مي‌باشند‏‎ شكننده‌‏‎
صورتي‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ فردي‌‏‎ هر‏‎ اينكه‌‏‎ نه‌‏‎ شود ، ‏‎ انجام‌‏‎ دقيق‌‏‎ نظارت‌‏‎ تحت‌‏‎
زمين‌هاي‌‏‎ بهترين‌‏‎ بودن‌ ، ‏‎ پولدار‏‎ صرف‌‏‎ به‌‏‎ تنها‏‎ خواست‌‏‎ دلش‌‏‎ كه‌‏‎
و‏‎ خريداري‌‏‎ بخس‌‏‎ ثمن‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ رودخانه‌ها‏‎ حريم‌‏‎ و‏‎ حاصلخيز‏‎
.بزند‏‎ دامن‌‏‎ شهر‏‎ به‌‏‎ روستا‏‎ از‏‎ مهاجرت‌‏‎ روند‏‎ بر‏‎ و‏‎ كند‏‎ حصاركشي‌‏‎
كه‌‏‎ پيموده‌اند‏‎ و‏‎ كرده‌اند‏‎ تجربه‌‏‎ ديگران‌‏‎ را‏‎ بهتري‌‏‎ راه‌‏‎
براي‌‏‎ ثانيا‏‎ مي‌شود ، ‏‎ مناطق‌‏‎ اين‌‏‎ سلامت‌‏‎ حفظ‏‎ موجب‏‎ اولا‏‎
و‏‎ ديني‌‏‎ ارزش‌هاي‌‏‎ چهارچوب‏‎ در‏‎ كشاورزان‌‏‎ و‏‎ روستائيان‌‏‎ قاطبه‌‏‎
بي‌رويه‌‏‎ مهاجرت‌‏‎ از‏‎ مانع‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ ايجاد‏‎ اشتغال‌‏‎ ما‏‎ ملي‌‏‎
كه‌‏‎ هوا‏‎ و‏‎ خاك‌‏‎ آب ، ‏‎ سريع‌‏‎ آلودگي‌‏‎ از‏‎ ثانيا ، ‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ آنان‌‏‎
يكي‌‏‎ اكنون‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ جلوگيري‌‏‎ هستند‏‎ بي‌جانشين‌‏‎ سرمايه‌هاي‌‏‎
ييلاقي‌‏‎ مناطق‌‏‎ در‏‎ بي‌رويه‌‏‎ سازهاي‌‏‎ و‏‎ ساخت‌‏‎ مهم‌‏‎ معضلات‌‏‎ از‏‎
با‏‎.‎است‌‏‎ فاضلاب‏‎ مشكل‌‏‎ طالقان‌ ، ‏‎ و‏‎ كلاردشت‌ ، لواسانات‌‏‎ مثل‌‏‎
آب ، ‏‎ زيرزميني‌‏‎ منابع‌‏‎ در‏‎ فاضلاب‏‎ نفوذ‏‎ و‏‎ بناها‏‎ افزايش‌‏‎
در‏‎ سرعت‌‏‎ به‌‏‎ سطحي‌‏‎ آبهاي‌‏‎ علاوه‌بر‏‎ آب‏‎ زيرزميني‌‏‎ سفره‌هاي‌‏‎
به‌‏‎ توجه‌‏‎ بدون‌‏‎ ساختمان‌ها‏‎ چون‌‏‎ مي‌شوند ، ‏‎ آلوده‌‏‎ مناطق‌‏‎ اين‌‏‎
تصفيه‌خانه‌‏‎ و‏‎ كانال‌‏‎ احداث‌‏‎ كه‌‏‎ شهرسازي‌ ، ‏‎ اصول‌‏‎ ابتدايي‌ترين‌‏‎
در‏‎.‎مي‌شوند‏‎ ساخته‌‏‎ دارد ، ‏‎ قرار‏‎ آنها‏‎ درصدر‏‎ فاضلاب‏‎
زيرزميني‌‏‎ آبهاي‌‏‎ منابع‌‏‎ دور ، همه‌‏‎ چندان‌‏‎ نه‌‏‎ آينده‌اي‌‏‎
روغن‌‏‎ تعويض‌‏‎ كارگاههاي‌‏‎ توالت‌ها ، ‏‎ حمام‌ها ، ‏‎ پساب‏‎ به‌وسيله‌‏‎
در‏‎ آلودگي‌‏‎ اين‌‏‎.مي‌شوند‏‎ آلوده‌‏‎ سرعت‌‏‎ به‌‏‎ غيره‌‏‎ و‏‎ اتومبيل‌‏‎
محصولات‌‏‎ عملا‏‎ و‏‎ مي‌گيرد‏‎ هدف‌‏‎ را‏‎ خاك‌‏‎ وسيع‌ ، ‏‎ بسيار‏‎ سطح‌‏‎
.مي‌گيرند‏‎ قرار‏‎ آلودگي‌‏‎ هجوم‌‏‎ معرض‌‏‎ در‏‎ باغ‌ها‏‎ و‏‎ كشاورزي‌‏‎
محلي‌ ، ‏‎ شوراهاي‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ با‏‎ نشده‌‏‎ دير‏‎ تا‏‎ نيست‌‏‎ بهتر‏‎ آيا‏‎
ناظر‏‎ هيات‌هاي‌‏‎ تعيين‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ دلسوز‏‎ افراد‏‎ و‏‎ كارشناسان‌‏‎
روستا‏‎ و‏‎ ديروز‏‎ روستاهاي‌‏‎ در‏‎ ساز‏‎ و‏‎ ساخت‌‏‎ ساماندهي‌‏‎ براي‌‏‎
جديد‏‎ شهر‏‎ صدها‏‎ با‏‎ فردا‏‎ تا‏‎ شود‏‎ اقدام‌‏‎ امروز‏‎ شهرهاي‌‏‎
هواي‌‏‎ و‏‎ خاك‌‏‎ و‏‎ آب‏‎ و‏‎ توليدي‌‏‎ بازدهي‌‏‎ بدون‌‏‎ و‏‎ مصرف‌كننده‌‏‎
.نباشيم‌‏‎ روبه‌رو‏‎ آلوده‌‏‎
سفري‌‏‎ جو
اد

برفراز‏‎ دلفريب‏‎ طبيعي‌‏‎ يخچال‌‏‎ ‎‏‏8‏‎
مهيب‏‎ بلندي‌هاي‌‏‎
 


رخ‌‏‎ ابراهيم‌آباد‏‎ گردنه‌‏‎ پيچ‌‏‎ آخرين‌‏‎ پس‌‏‎ در‏‎ طالقان‌ ، ‏‎ ناب‏‎ طبيعت‌‏‎
!مي‌نمايد‏‎

:اشاره‌‏‎
منابع‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ كشورها‏‎ از‏‎ دربسياري‌‏‎ جهانگردي‌‏‎ صنعت‌‏‎ امروزه‌‏‎
به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ ما‏‎ كشور‏‎ در‏‎.‎مي‌دهد‏‎ تشكيل‌‏‎ را‏‎ ملي‌‏‎ درآمد‏‎ مهم‌‏‎
و‏‎ امكانات‌بالقوه‌‏‎ چهارفصل‌سال‌ ، ‏‎ در‏‎ گوناگوني‌اقليم‌‏‎
از‏‎ عنوان‌يكي‌‏‎ به‌‏‎ گردشگري‌‏‎ توجهي‌براي‌توسعه‌‏‎ قابل‌‏‎ جاذبه‌هاي‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎.‎دارد‏‎ درامدملي‌وجود‏‎ و‏‎ ارزي‌‏‎ مهم‌‏‎ منابع‌‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ طبيعت‌‏‎ زيباي‌‏‎ چشم‌اندازهاي‌‏‎ و‏‎ طبيعي‌‏‎ ميان‌جاذبه‌هاي‌‏‎
و‏‎ داخلي‌‏‎ گردشگران‌‏‎ توجه‌‏‎ مركز‏‎ در‏‎ ايران‌ ، ‏‎ ويژگيهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
حوزه‌‏‎ در‏‎ توجه‌‏‎ قابل‌‏‎ درآمدهاي‌‏‎ به‌‏‎ دستيابي‌‏‎ براي‌‏‎.‎است‌‏‎ خارجي‌‏‎
مختلف‌‏‎ مناطق‌‏‎ طبيعي‌‏‎ ويژگي‌هاي‌‏‎ بايد‏‎ ابتدا‏‎ گردشگري‌ ، ‏‎ صنعت‌‏‎
و‏‎ مناطق‌‏‎ اين‌‏‎ پايدار‏‎ توسعه‌‏‎ راههاي‌‏‎ و‏‎ رابشناسيم‌‏‎ كشورمان‌‏‎
مناطق‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ گردشگران‌‏‎ جذب‏‎ براي‌‏‎ لازم‌‏‎ سرمايه‌گذاري‌هاي‌‏‎
.كنيم‌‏‎ بررسي‌‏‎

كشورمان‌‏‎ طبيعت‌‏‎ ودوستداران‌‏‎ مردم‌‏‎ بيشتر‏‎ براي‌‏‎ طالقان‌‏‎
و‏‎ جغرافيايي‌‏‎ وجاذبه‌هاي‌‏‎ ويژگيها‏‎ منظر‏‎ از‏‎ چه‌‏‎ آشناست‌‏‎ نامي‌‏‎
شخصيت‌هاي‌‏‎ تاثير‏‎ نقش‌‏‎ و‏‎ تاريخي‌‏‎ پيشينه‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ طبيعي‌‏‎
و‏‎ نام‌آوران‌‏‎ زمره‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ و‏‎ هنري‌‏‎ سياسي‌ ، ‏‎
.ايرانند‏‎ تاريخ‌‏‎ بلندآوازگان‌‏‎
بود‏‎ نخواهد‏‎ بي‌راه‌‏‎ ويژگي‌هاي‌طبيعي‌ ، ‏‎ به‌‏‎ پرداختن‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎
باشيم‌‏‎ داشته‌‏‎ طالقان‌‏‎ تسميه‌‏‎ وجه‌‏‎ به‌‏‎ مختصر‏‎ اشاره‌اي‌‏‎ ابتدا‏‎ كه‌‏‎
ويژگي‌‏‎ بارزترين‌‏‎ منطقه‌با‏‎ اين‌‏‎ نام‌‏‎ ارتباط‏‎ گوياي‌‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎
.مي‌باشد‏‎ اين‌ديار‏‎ طبيعي‌‏‎
اما‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ ذكر‏‎ آراءگوناگون‌‏‎ طالقان‌ ، ‏‎ نامگذاري‌‏‎ در‏‎
است‌‏‎ نزديك‌‏‎ صحت‌‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎ زبانشناسي‌‏‎ علم‌‏‎ مباني‌‏‎ جهت‌‏‎ از‏‎ آنچه‌‏‎
مطرح‌‏‎ واژه‌‏‎ اين‌‏‎ ومعناي‌‏‎ واژگاني‌‏‎ ريشه‌شناسي‌‏‎ برحسب‏‎ و‏‎
پسوند‏‎ و‏‎ اسم‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ است‌مركب‏‎ واژه‌اي‌‏‎ طالقان‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود ، اين‌است‌‏‎
يا‏‎ يافته‌تول‌‏‎ تغيير‏‎ ياتال‌شكل‌‏‎ طال‌‏‎.‎(‎مكان‌‏‎ پسوند‏‎)‎كان‌‏‎
آب‏‎ به‌‏‎ طالقان‌‏‎ محلي‌‏‎ درگويش‌‏‎ تيل‌‏‎ يا‏‎ تول‌‏‎.‎مي‌باشد‏‎ تيل‌ياتل‌‏‎
بلندي‌‏‎ معني‌‏‎ به‌‏‎ مكان‌‏‎ اسم‌‏‎ وتله‌‏‎ وتل‌‏‎ مي‌گويند‏‎ گل‌آلود‏‎
و‏‎ فارسي‌‏‎ ادبيات‌كلاسيك‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ياپرتگاه‌‏‎
اساس‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎.‎فراوان‌دارد‏‎ كاربرد‏‎ نيز‏‎ ترانه‌هاي‌فولكلوريك‌‏‎
تيل‌‏‎ يا‏‎ تول‌‏‎ تغييريافته‌‏‎ شكل‌‏‎ را‏‎ تال‌‏‎ يا‏‎ طال‌‏‎ گفت‌اگر‏‎ بايد‏‎
معرب‏‎ را‏‎ اگرطالقان‌‏‎ و‏‎ (‎كاف‌‏‎ كسر‏‎ به‌‏‎) يعني‌گلزار‏‎ بدانيم‌ ، ‏‎
ارتفاعات‌‏‎ و‏‎ ياكوهها‏‎ بلنديها‏‎ معني‌‏‎ به‌‏‎ بشمارآوريم‌ ، ‏‎ تلكان‌‏‎
طالقان‌ ، ‏‎ خاص‌جغرافيايي‌‏‎ ويژگي‌هاي‌‏‎ با‏‎ نامگذاري‌‏‎ اين‌وجه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
.است‌‏‎ هماهنگ‌‏‎ و‏‎ همخوان‌‏‎
مناطق‌‏‎ و‏‎ قلل‌‏‎ به‌نامگذاري‌هاي‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ اوصاف‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎
مردمان‌‏‎ و‏‎ گزينان‌‏‎ نخستين‌اقامت‌‏‎ كه‌‏‎ بگوييم‌‏‎ بايد‏‎ طالقان‌ ، ‏‎
ويژگي‌‏‎ مهمترين‌‏‎ و‏‎ بارزترين‌‏‎ توانسته‌اند‏‎ درستي‌‏‎ به‌‏‎ اين‌ديار‏‎
كه‌‏‎ دهند ، ‏‎ قرار‏‎ آن‌‏‎ نام‌‏‎ گزينش‌‏‎ وجه‌‏‎ را‏‎ منطقه‌‏‎ اين‌‏‎ جغرافيايي‌‏‎
طالقان‌‏‎ زيباي‌‏‎ بسيار‏‎ آسمانساي‌‏‎ قلل‌‏‎ تعدد‏‎ و‏‎ تنوع‌‏‎ ويژگي‌ ، ‏‎ اين‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ زندگي‌‏‎ و‏‎ سكونت‌‏‎ پيشگامان‌‏‎ تنها‏‎ نه‌‏‎ كه‌‏‎ ارتفاعاتي‌‏‎ ;است‌‏‎
بلكه‌‏‎ است‌‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎ خود‏‎ زيبايي‌‏‎ و‏‎ عظمت‌‏‎ تاثير‏‎ تحت‌‏‎ را‏‎ ديار‏‎
گردنه‌‏‎ پيچ‌‏‎ آخرين‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ مسافراني‌‏‎ و‏‎ ايشان‌‏‎ اسلاف‌‏‎
كننده‌‏‎ خيره‌‏‎ و‏‎ گسترده‌‏‎ چشم‌اندازي‌‏‎ با‏‎ مي‌گذرند ، ‏‎ ابراهيم‌آباد‏‎
تخت‌سليمان‌‏‎ و‏‎ طالقان‌‏‎ كوه‌‏‎ رشته‌‏‎ برف‌آلود‏‎ قله‌هاي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ از‏‎
.مي‌كند‏‎ روبه‌رو‏‎

كوه‌ها‏‎
متعدد‏‎ قلل‌‏‎ و‏‎ ارتفاعات‌‏‎ طالقان‌وجود‏‎ طبيعت‌‏‎ ويژگي‌‏‎ بارزترين‌‏‎
اصلي‌‏‎ كوه‌‏‎ رشته‌‏‎ از‏‎ طالقان‌بخشي‌‏‎ فرعي‌‏‎ كوه‌‏‎ رشته‌‏‎.وزيباست‌‏‎
پنج‌‏‎ از‏‎ آن‌‏‎ عرض‌‏‎ و‏‎ كيلومتر‏‎ نود‏‎ حدود‏‎ آن‌‏‎ طول‌‏‎ كه‌‏‎ البرزاست‌‏‎
.مي‌باشد‏‎ پنج‌كيلومتر‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎ تا‏‎
با‏‎ (‎بزرگ‌‏‎ البرز‏‎) البرز‏‎ طالقان‌ ، شاه‌‏‎ رشته‌‏‎ قله‌‏‎ معروفترين‌‏‎
آن‌‏‎ شمال‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ سطح‌دريا‏‎ از‏‎ متر‏‎ حدود 4200‏‎ بلنداي‌‏‎
مساحت‌‏‎ جمع‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ زيباوجود‏‎ و‏‎ ديدني‌‏‎ كوچك‌ ، ‏‎ هشت‌يخچال‌‏‎
.است‌‏‎ مترمربع‌‏‎ حدود 260000‏‎ آنها‏‎
آن‌‏‎ متعدد‏‎ آبشاران‌‏‎ و‏‎ چشمه‌ساران‌زلال‌‏‎ و‏‎ غني‌‏‎ گياهي‌‏‎ پوشش‌‏‎
عين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ قله‌اي‌‏‎.‎است‌‏‎ داده‌‏‎ قله‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ زيبايي‌كم‌نظير‏‎
.گشاده‌دست‌‏‎ ومامني‌‏‎ منطقه‌‏‎ دامداران‌‏‎ براي‌‏‎ سفره‌پرباري‌‏‎ حال‌‏‎
شاه‌‏‎ فراوان‌‏‎ نعمات‌‏‎ و‏‎ زيبا‏‎ چهره‌‏‎.‎است‌‏‎ منطقه‌‏‎ حيات‌وحش‌‏‎ براي‌‏‎
زيباترين‌‏‎ هيات‌‏‎ به‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ دلبستگان‌‏‎ ديده‌‏‎ در‏‎ را‏‎ قله‌‏‎ اين‌‏‎ البرز ، ‏‎
.است‌‏‎ ساخته‌‏‎ جهان‌شان‌جلوه‌گر‏‎ چكا‏‎
كول‌ ، ‏‎ سياه‌‏‎ كول‌ ، ‏‎ ماديان‌‏‎ نامهاي‌‏‎ به‌‏‎ فرعي‌‏‎ قله‌‏‎ البرز 5‏‎ شاه‌‏‎
تنوركان‌‏‎ و‏‎ مالخاني‌‏‎ گردنه‌‏‎ بين‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ زيورچال‌‏‎ و‏‎ خشه‌چال‌‏‎
.شده‌است‌‏‎ واقع‌‏‎
از‏‎ كه‌‏‎ طالقان‌‏‎ ديگر‏‎ قله‌‏‎ ازدهها‏‎ است‌‏‎ نمونه‌اي‌‏‎ البرز‏‎ شاه‌‏‎
حدود‏‎ ارتفاع‌‏‎ با‏‎ صاد‏‎ ازقله‌‏‎ عبارتند‏‎ آنها‏‎ مهمترين‌‏‎ جمله‌‏‎
و‏‎ كلوان‌ 1‏‎ قلل‌‏‎ ;دره‌جزنيان‌‏‎ شرق‌‏‎ در‏‎ دريا‏‎ سطح‌‏‎ از‏‎ ‎‏‏4000متر‏‎
متر ، ‏‎ تا 4200‏‎ ارتفاع‌4150‏‎ با‏‎ ميش‌چال‌ 1 ، 2 ، 3‏‎ كلوان‌2 ، ‏‎
ماسه‌چال‌ ، ‏‎ يا‏‎ زرين‌كوه‌‏‎ بزرگ‌ ، ‏‎ لشكرك‌‏‎ و‏‎ لشكرك‌كوچك‌‏‎ قلل‌‏‎
و‏‎ دانشگاه‌‏‎ استاد‏‎ بوبك‌ ، ‏‎ هانس‌‏‎ دكتر‏‎كوچك‌‏‎ بزرگ‌و‏‎ كاهار‏‎
را‏‎ علم‌كوه‌‏‎ از‏‎ صحيح‌‏‎ نقشه‌‏‎ م‌ ، ‏‎ سال‌ 1934‏‎ در‏‎ اتريشي‌ ، ‏‎ زمين‌شناس‌‏‎
هوايي‌‏‎ عكس‌هاي‌‏‎ برخي‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ با‏‎ و‏‎ صدهزارم‌‏‎ يك‌‏‎ مقياس‌‏‎ با‏‎
راه‌‏‎ در‏‎ ارزنده‌‏‎ و‏‎ بسيارمهم‌‏‎ گام‌‏‎ نخستين‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ كرده‌است‌‏‎ تهيه‌‏‎
از‏‎ وي‌‏‎مي‌آيد‏‎ به‌حساب‏‎ تخت‌سليمان‌‏‎ و‏‎ طالقان‌‏‎ شناسايي‌منطقه‌‏‎
تخت‌‏‎ رشته‌‏‎ قلل‌‏‎ به‌‏‎ دستيابي‌‏‎ جنوبي‌‏‎ مسير‏‎ كه‌‏‎ دره‌پراچان‌‏‎ طريق‌‏‎
هزارچم‌‏‎ گردنه‌‏‎ از‏‎ محلي‌‏‎ راهنمايان‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ است‌ ، با‏‎ سليمان‌‏‎
نامگذاري‌‏‎ را‏‎ غربي‌گردنه‌‏‎ و‏‎ شرقي‌‏‎ سمت‌‏‎ مشخص‌‏‎ كليه‌قلل‌‏‎ و‏‎ عبور‏‎
انجام‌‏‎ روستاي‌پراچان‌‏‎ محلي‌‏‎ گويش‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ كه‌با‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎
.پذيرفته‌است‌‏‎
صادقيان‌‏‎ فريبرز‏‎:‎از‏‎ تحقيق
‌‏‎
 

 

شماره‌ 2430‏‎ ‎‏‏،‏‎ 21 JUN2001 ‎‏‏،‏‎ شنبه‌31خرداد1380‏‎ پنج‌‏‎