طا لقان در 120 کیلو متری شما ل غر بی تهران واقع است

طول و عرض جغرافیا ئی به ترتیب 80 و 38.5 درجه است

نقشه

آبا د یها

شهر طا لقا ن از 80 آبا د ی در میا ن دره بز ر گی در کو هها ی البرز قرار دارد

آر تو ن

آئین کلایه

 اورازان

ابصار ـ اوصار

آسکا ن 

 امیرنان

 اسفاران

اوانک 

 آرموت

 آردکان

 باریکان

 بزه ـبزج

اهوارک 

اوچان 

 انگه

تکیه آرموت

 تکیه جوستان

پرکه 

پردسر 

 پراچان

 حصیران

حزینان  ـ گزینان

جزن  ـ گزن 

جوستان 

تکیه  ناده

 خودکاوند

 خسبان

خیکان 

خچیره 

 حسنجون

دیزان 

ده در

دراپی

خورانک

 خوران

سگراتچال

سفچخانی

زیدشت

 روشنابدر

دنبلید

 سوهان

 سنگ بن

 سید آباد

 سفید گوران

سگران 

 عالیده

 صالح آباد

 شهراسر

 شریف کلایه

شهرک 

 کرود

 کوِئینِ

کرکبود 

فشندک 

 عالی سر

 کش

 کجیران

 کلانک

کماکان 

کولج 

 گوران

 گته ده

 گراب

 کلارود

کشرود 

 میراش

 مرجان

 مهران

 لهران

 گلینک

 نسا علیا

 تاریان

 میر

 موچان

میناوند  

 وشته

 نسا سفلی

نوده

 نویزک

 نویز

هرنج هشان

ورکش

 

راههای مهم  ارتباطی