ادبیات

آداب و رسوم

بازی و سرگرمیها

 

   

ادبیات

عزیز ونگار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  آداب و رسوم

 

ازدواج         

مراسم مذهبی

       

 

 

 

 

 

 

 

 

بازی و سرگرمیها

                              تپ کاش       

دررشن       

         شت قرقره       

هلنگه