با سلام

شبکه طالقان به منظور اهداف ذیل تشکیل گردیده است

اطلاعات راجع به فرهنگ,  تاریخ  و جغرافیا و تاثیرات و تعییرات آنها در طول زمان

محیط زیست و تخریب مخیط زیست

ما میخواهیم این سابت مکانی جهت ارتباطات طالقانیان باشد.

لطفا ما را با رساندن مطالب و فیلم و عکس یاری کنید

webmaster@taleghan.net